શ્રી હેમલતાબા મેડિકલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજીત રાહતદરે વ્યંધત્વ નિવારણ કેમ્પ

Sumiran Women's Hospital Leading IVF Centre in India.  

રાહતદરે દૂરબીનથી ઓપેરશન અને IVF ( ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ) કેમ્પ.

તા. 17/12/2018 થી  22/12/2018. 

એડવાન્સ બુકિંગ 15/12/2018 સુધી.  

હોસ્પિટલની  વિશેષતાઓ 

6000 થી વધુ વ્યંધત્વના કેસમા સફળતા 

ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ( ઇવફ ) નિષ્ણાંત , રીઝલ્ટની ખાતરી 

3ડી  લેપ્રોસ્કોપી, 4ડી  સોનોગ્રાફી 

20 વર્ષના અનુભવી, સ્ત્રી રોગના નિષ્ણાંત

27000 થી વધુ લેપ્રોસ્કોપી  ઓપેરશન 

15 થી વધુ દેશના દર્દીઓએ લીધેલા લાભ .